Privacyverklaring

Privacy policy

 

Body & Zool hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacy policy willen wij duidelijkheid geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

 

Body & Zool houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren..

 

 

Als pedicure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van klanten.

 

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegvens

Telefoonnummer

Emailadres

Informatie betreffende ziektekostenverzekering

 

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

– Gegevens over gezondheid

– BSN nummer, op basis van de zorgverzekeringswet Artikel 85 lid 4 en 5. En de wet gebruik BSN in de zorg Artikel 13

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij u persoonsgegevens?

 

Voor het afhandelen van uw betaling

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren

Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

 

 

 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

 

Body & Zool bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In dit geval voor de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekking indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting

Body & Zool verkoopt uw gegevens niet door.

 

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

U heeft ten alle tijden recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Body & Zool en u heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere genoemde organisatie te sturen.

 

 

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

Alle personen die namens Body & Zool van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen

Wij maken back-ups van persoonsgegevens op een wachtwoord beveiligde externe hardeschijf.

Wij zorgen voor pseudonimiteit en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Alle personen die namens Body & Zool van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

 

 

Binnen de EU

 

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

 

Klachten

 

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

 

 

Mocht u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen en/of opmerkingen hebben neemt u dan contact met ons op.

 

 

 

Body & Zool

Gerard Doustraat 2c

3781 EK Voorthuizen

info@bodyenzool.nl

06-31211767